Школски тимови

Назив тима Чланови тима Координатор тима Основни циљ тима
Тим за међупредметне компетенције и предузетништво Дијана Бајкић Драгана Петровић Клаудија Косовац Бреслиев Снежана Драгићевић Биљана Маравић Наташа Радуловић Повезује наставне теме кроз корелацију са различитим предметима
Тим за школско развојно планирање Бојан Ивошевић, Бранка Батица, Марина Николац, Катарина Станковић, Мирјана Сaрапа, Бранка Драгосављевић, Татјана Шимић Бојан Ивошевић, директор Планира и усмерава рад школе у складу са мисијом и визијом
Тим за самовредновање Бојан Ивошевић,Тања Гашовић, Весна Младеновић, Клаудија Косовац Бреслијев, Драгана Петровић, Јелена Боровница, Биљана Маравић. Божић Јелена Праћење и вредновање рада школе
Тим за стручно усавршавање Бранка Батица, Марија Шобот, Милка Парента, Нада Вијатовић, Љубица Ерор, Тања Јекић Љубица Ерор Праћење и организовање стручног усавршавања запослених
Тим за превенцију насиља Марина Николац, Бранка Батица, Шуштершић Далибор, Симеуновић Славица, Простран Радојка, Драгана Петровић, Немања Ђорђевић, Бојан Ивошевић;   Копанлија Јасна Биљана Маравић Спровођење мера за заштиту деце од насиља
Тим за инклузију Весна Ђурековић, Милка Парента, Бранка Батица, Копанлија Јасна Биљана Маравић Помоћ деци са потешкоћама у учењу
Тим за професионалну оријентацију Далибор Шуштершић, Јелена Станковић, Снежана Вишњић, Тања Гашовић Далибор Шуштершић Помоћ деци да самостално донесу одлуку о избору занимања
Хуманитарне активности Данка Радмановић,
Пашалић Маја Максимовић Мирна
Данка Радмановић Учествовање у хуманитарним активностима и помоћ соц. угроженој деци
Тим за екологију Биљана Шајкунић, Мирјана Сарапа, Нада Вијатовић, Весна Радовановић, Валентина Мартиновић,
Јелена Новичић
Јелена Новичић Обележавање важних догађаја везаних за екологију
Тим за информисање и промоцију Бојан Ивошевић,
Бранка Драгосављевић,
Јелена Станковић, Наташа Радуловић, Славица Симеуновић, Бранка Батица    
Бојан Ивошевић Сарадња са ме­дијима, промо­ција школе, ажу­рирање сајта, фотографисање догађаја
Тим за културне манифестације и прославе Тања Шимић,
Снежана Вишњић,
Весна Младеновић  
Весна Младеновић Припрема приредби и прослава
Педагошки колегијум Бојан Ивошевић, Бранка Батица, Биљана Маравић,
Дијана Бајкић, Јасмина Максимовић, Весна Младеновић, Данка Радмановић, Јасна Копанлија, Снежана Новотни, Катарина Станковић, Божић, Милка Парента, Јелена Вукман, Драгана Петровић, Тања Гашовић,
Бојан Ивошевић Осигурање и унапређење квалитета рада школе, праћење остваривања програма и стандарда постигнућа, остваривање развојног плана установе, праћење разултата рада и стручног усавршавања

Комисија за преглед документације Весна Младеновић, Дијана Бајкић,Станислав Будисављевић, Јасмина Максимововић, Мира Црномарковић, Јелена Боровница, Данка Радмановић Весна Младеновић Уредно и систематско ажурирање документације
Стручни актив за развој и праћење школског програма Максимовић Јасмина,
Младеновић Весна, Вијатовић Нада, Станислав Будисављевић, Светлана Вареца, Алексић  Мирослав
Јасмина Максимовић Праћење и усаглашавање законских промена са школским програмима
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе Бранка Батица, Биљана Маравић, Дијана Бајкић, Весна Младеновић, Јасмина Максимовић, Биљана Шајкунић, Данка Радмановић, Станојковић Јелена, Јекић Татјана Бојан Ивошевић Праћење и координисање свих активно­сти и мера које предузимају постојећи стручни органи, тимови и педагошки колегијум
Тим за наставу на даљину Бојан Ивошевић, Бранка Драгосабљевић, Бранка Батица, Биљана Маравић, Мирјана Сарапа, Јелена Станковић, Славица Симеуновић Бојан Ивошевић Праћење и координисање свих активно­сти везано за рад у отежаним условима услед пандемије